Friday, December 10, 2010

Новопостъпили книги 07.12.2010 / New Books

Mevlid-i şerif. Süleymân Çelebi (1346-1422). Targovishte, 2010.

Смях с превалявания от Изтока. Хумористични разкази, сатирични откъси, фейлетони, памфлети, алегории, гротески, комедии, пародии, шеги. София, 2010.

пълен списък / full list

Thursday, December 9, 2010

132 години Народна библиотека / 132 years Bulgarian National Library

българскиEnglish
10 декември (28.11 по стар стил) 1878 година се отбелязва като рожден ден на Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”. На тази дата в София започва дейност временна комисия със задача откриването на обществена библиотека.
______________________
10th December 1878 is widely accepted as the birthday of Bulgarian National Library. On this date a temporal commission was inaugurated with the sole task of organising a public library in Sofia.

Friday, November 26, 2010

Град Твърдица в османски документи от 15 век

bulgarian
Въз основа на молба от читател извърших справка в документи на османотурски език от 15 век за името и статута на Твърдица (град Твърдица, Сливенска област).

Прегледах подробно документ от 1472 г., съхраняван в отдел “Ориенталски сбирки” под сигнатура ОАК 94/73 (може да бъде открит и под сигнатура ПД 17/27). Архивната единица представлява регистър (дефтер) на акънджии от районите на Нова Загора, Казанлък, Стара Загора, Пловдив, Хасково и Чирмен. По-подробна информация за документа е дадена на с. 175 в т. 2 на “Османотурска дипломатика и палеография” с автор Борис Недков.

Твърдица се споменава на л. 4б от дефтера като село, спадащо към нахия Нова Загора, с изписване وردیج کبران и са изброени 76 християнски мъжки имена. Най-близкото възможно предаване на османотурския текст с кирилица е “ВЪРДИЧ-и ГЕБРАН”.

В друг регистър, тимарски от приблизително същия период - края на 15 век (сигн: ОАК 45/29), Твърдица е записана като وردج, което може да бъде предадено на кирилица като “ВЪРДИЧ”. Този регистър е преведен от Руси Стойков и е публикуван в поредицата “Турски извори за българската история” т. 2.

В по-късен период Твърдица се среща в османотурските извори изписана предимно като دوردجه, което отговаря най-точно на “ДВЪРДИДЖА” - вж. Андреев, Стефан. Речник на селищни имена и названия на административно-териториални единици в българските земи през 15-19 век. София, 2002 г.

Важно е да се подчертае, че по никакъв начин не може да се говори за “превод” на топонима на турски език, а по-скоро за опит на османските администратори да предадат с арабска графика славянското “Твърдица”. Пропускането на звука “Т” или “Д” в документите от втората половина на 15 в. най-вероятно е грешка на писаря, недочул началния звук. Няма абсолютно никаква възможност началният звук от наименованието да бъде прочетен като “Ф”.

Съставката “гебран” (изписвана в българската научна книжнина и като “геберан” или “гюберан“) обозначава християнския характер на селището (за което говори и наличието единствено на християнски лични имена в регистъра от 1472 г.).

Tuesday, November 23, 2010

Новопостъпили книги 23.11.2010 / New Books

Изобретяване на памет и забрава . Евгения Иванова. Нов български
университет, 2009.

Етноси, култури и политика в Югоизточна Европа.. Юбилеен сборник в чест
на проф. Цветана Георгиева. Нов български университет 2009. Съдържание / TOC.

пълен списък / full list

Thursday, October 28, 2010

1 НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ


За поредна година Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ обявява 1 ноември за

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

От 10 - 14 часа посетителите ще могат да разгледат свободно читалните, каталозите и специалните сбирки, да получат информация как да ползват услугите и информацията на Библиотеката.

Friday, October 1, 2010

Радиопредаване за отдела


На 30 септември по програма “Христо Ботев” на БНР беше излъчено предаване, посветено на отдел “Ориенталски сбирки”. Записът беше част от поредицата “Пробудените тайни на Националната библиотека”, в рамките на която бяха представени и други звена и колекции на НБКМ.

Предаването можете да чуете по интернет тук или тук.

Wednesday, August 18, 2010

Колекция „Сиджили” в интернет / Kadı records digitized

flags_bg.gifflags_en.gif
Основната текуща задача на отдела е обработката на колекция „Сиджили”, с цел всички архивни единици от нея да бъдат цифровизирани и включени в „Дигитална библиотека” на НБКМ. По този начин над 170 кадийски книги ще бъдат предоставени за свободно ползване през интернет.

Всички налични сиджили ще бъдат обработени, заснети и включени в „Дигиталната библиотека” на НБКМ до пролетта на 2011 г. Вече са достъпни и първите напълно готови архивни единици: кадийски книги от София, Русе и Видин. Достъпът до тях се осъществява като след вход в „Дигитална библиотека” се избира масив „Сиджили”.

В научната обработка на сиджилите участват сътрудниците на отдел „Ориенталски сбирки” Стоянка Кендерова, Аспарух Велков, Севдийе Али и Стоян Шиваров. Стоян Шиваров отговаря за кадийските книги от каза София.

Цялата дейност по цифровизацията и описанието на сиджилите се осъществява в рамките на проект „Дигитализация и запазване на писменото наследство на България”.
______________________
The main current task of “Oriental Collections” department is creating up-to-date catalog, description and digitalization of “Sicil” collection. Thus over 170 kadı (qadi) records are going to be included in the freely accessible “Digital Library” of Bulgarian National Library (NBKM).

All sicils are going to be described (both in Bulgarian and English language), digitized and included into “Digital Library” of NBKM till the spring of 2011. First documents are already available. You could access kadı records from Sofia (Sofya), Ruse (Rusçuk) and Vidin by simply selecting “Сиджили/Sijills” from the menu of the “Digital Library”.

The scientific description of the Ottoman kadı records is being done by the experts from “Oriental Collections” department: Stoyanka Kenderova, Asparuh Velkov, Sevdiye Ali and Stoyan Shivarov. Stoyan Shivarov is responsible for sicils from the kaza of Sofya.

All this work is part of a much larger scale project called “Digitalizing and preserving the written legacy of Bulgaria”.

Monday, June 14, 2010

Новопостъпили книги 11.06.2010 / New Books

“Джаридат Дагъстан” (1913 - 1918) как историко-культурный памятник. А. Р. Наврузов. Махачкала 2007.

Эпоха классического ислама на Кавказе. А. К. Аликберов. Москва 2003.

Охрид и охридско низ османлиската документација (19 - 20 век). Драги Горгиев. Охрид 2009.

Македонското прашање во Османлискиот парламент 1909. Скопje 2009.

пълен списък / full list

Thursday, June 3, 2010

Копия на османотурски документи / Copies of Ottoman Documents

flags_bg.gifflags_en.gif
Стараем се непрекъснато да обогатяване колекцията на отдел “Ориенталски сбирки” с нови документи. През април месец 2010 г. добавихме копия на османотурски документи от личните колекции на г-н Светослав Младенов (за собственост в селата Долна Мелна и Къшле, Трънско) и на г-н Деян Хаджи-Ристич (за град Печ, Косово). Споменатите копия, по-голямата част, от които са вече анотирани, са достъпни за изследователи в читалня 1 на Националната библиотека, както и в електронен формат: натиснете тук. Благодарим на дарителите.

Надявам се все повече притежатели на османотурски документи да предоставят копия от тях за научни цели.
______________________
We are constantly trying to expand the archival fonds of ‘Oriental Collections’ department. In April 2010 copies of Ottoman documents from the personal archives of Mr. Svetoslav Mladenov (property deeds - tapu for Melne-i Zir and Kışle villages near Tran, Bulgaria) and of Mr. Dejan Hadzi-Ristic (for Pec, Kosovo) were added in our depository. Most of them are already annotated and are available for researchers both in Bulgarian National Library and online HERE.

We express our gratitude to the above mentioned donors and hope owners of Ottoman documents to follow them.

Monday, May 31, 2010

Новопостъпили книги 28.05.2010 / New Books

Документы по истории Волго-уральского региона из древлехранилищ Турции. Казань 2008

Makalat-i Gaybiyye ve Kelimat-i Ayniyye. Hacı Bektaş Veli. Istanbul 2007.

Дербенд наме. Мухаммед Аваби Акташи. Махачкала 1992.

Тюркоязычвая деловая переписка на Северном Кавкази 17 - 19 в.. Г.М. -Р. Оразаев. Махачкала 2007.

Историческая География Дагестана 17 - нач. 19 в.. Б. Г. Алиев, М. С. К. Умаханов. Махачкала 1999.

Osmanlı Belgelerinde Bektaşilik / Bektashism in The Ottoman Documents. Ankara 2009.

Каталог арабских рукописей (Коллекция М.С.Саидова). А. Р. Шихсаидов, Х.А. Омаров. Махачкала 2005.

Кораны Дагестана. Москва 2008.

пълен списък / full list