Tuesday, February 11, 2014

Ovo je kulturna sramota, gorjeli su fermani, berati, orijentalni rukopisi…

documents from Ottoman archive in Sarajevo burned

Сараево 2014 / Sarajevo 2014

link 1
link 2

Wednesday, July 24, 2013

A Takrir Sent by The Bulgarian Exarchate to The Ottoman Authorities, 1920

article in EnglishRecently I came across an interesting document in Ottoman Turkish - a takrir sent by the Bulgarian Exarchate to the Ministry of Justice and Religious Affairs of the Ottoman Empire. The document, which is dated 2 Teşrinisani 1326 [2 October 1920], is kept alongside an approximate translation into Bulgarian and stored in the Bulgarian Central State Archives (CSA) under call number F. 321k, Op. 1, a.e. 2737. *

As Thracian refugees were often met by poverty in the Kingdom of Bulgaria many of them were considering returning to their homes after the cesation of the armed conflicts. In 1920, refugees from seven Bulgarian villages near Çatalca attempted to return to their settlements which they had deserted during the Balkan wars. [Read More…]

Tuesday, July 23, 2013

Османотурски документи за историята на Унгария


Османски документи за Унгария - корицаИзлезе от печат сборник османотурски документи, озаглавен “Османотурски документи за историята на Унгария и унгарците 17-19 в.”

Изданието включва подробни анотации на 25 архивни документа, съхранявани във фонд 316 (Унгария) на отдел „Ориенталски сбирки“ в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Преобладават единични документи, които обаче нерядко са свързани по смисъл. Най-често се срещат хюджет-и, но са застъпени и други видове документи, включително регистри, молби, разписки, протоколи, султански заповеди. С изключение на Борис Недков, досега те не са били обект на внимание от страна на специалисти. [Read More…]

Friday, July 19, 2013

Такрир на Екзархията до османските власти от 1920 г.

българскиНаскоро се натъкнах на интересен документ на османотурски език, представляващ нота (такрир) от Българската екзархия до Министерството на правосъдието и вероизповеданията на Османската империя. Документът от 2 тешрини евел 1326 г. [2 октомври 1920], заедно с негов приблизителен превод на български се съхраняват в ЦДА, сигнатура Ф. 321к, оп. 1, а.е. 2737.*

През 1920 г. тракийски бежанци от седем български села в района на Чаталджа правят опит да се завърнат по родните места, които са напуснали по време на Балканските войни. Причината за това им желание е нищетата която ги посреща в Царство България като емигранти.[Read More…]

Monday, February 11, 2013

In Memoriam: Gilles Veinstein

080213-veinstein.jpg18.07.1945 — 05.02.2013.

http://fr.wikipedia. … iki/Gilles_Veinstein

Friday, March 2, 2012

Годишнина на Ориенталския отдел / Oriental Department Anniversary

българскиEnglish
На 5 март 1909 г. (18 март по нов стил) в Държавен вестник, бр. 49 е обнародван “Закон за народното просвещение”. Отдел Г, точка Б, глава II от закона е посветена на устройството на “Народна библиотека в София”. Именно тук за пръв път се споменава “Ориенталски отдел”, известен преди това като “Турски отдел”, а днес като “Ориенталски сбирки”. Дефинирана е неговата точна структура и предназначение. Прототип на отдела съществува още от основаването на Библиотеката, но едва след тази дата Отделът съществува в неговото съвременно значение и функции.
______________________
On 5 Mart 1909 (Julian calendar or 18 Mart Gregorian calendar) the modern Oriental Collections department was inaugurated. With the new Educational law the structure, functions and name of the Department were clearly defined and they remain virtually unchanged. Even though the prototype of the Department existed from the very beginning of the foundation of the Library, the date 5.3.1909 is its the actual anniversary.

Wednesday, July 13, 2011

Селища в Ловешко в данъчни регистри от втората половина на 19 в. / Villages in Lofça kaza according to 19th century tax registers

българскиenglish
Сред документите от архивен фонд 181 (Ловеч) няколкото сравнително пълни и добре запазени данъчни регистри от последните години на османската власт привличат вниманието. Въз основа на два агнам дефтера от 1866 и 1877 г. (сигн: Ф. 181/167, 173, 174 и 866) съм изготвил списък с 31 селища, спадащи към каза Ловча. Регистрите са подробни, т.е. отбелязани са личните имена на данъкоплатците, и дават добра представа за териториалния обхват на казата - в общи линии сходни с тези на съвременната област Ловеч.

Благодарности за Цветан Стефанов за правилната локализация на част от селищата.
______________________
Among the documents in archival fond no. 181 (Lovech) there are several quite well preserved and comprehensive tax registers from the last years of Ottoman rule in Bulgaria. I have created a list of 31 populated places in Lofça kaza based on two mufassal ağnam defter from 1866 and 1877 (NBKM, Or. 181/167, 173 and 1674). These are enough for one to be able to reconstruct the territorial extent of the kaza of Lofça. [Read More…]

Tuesday, April 5, 2011

Новопостъпили книги - март 2011 г. / New Books

Историческая энциклопедия Кавказа. Гусейнова, Ирада. Баку, 2010.

Консулски представителства във Варна 1352-2009 г. Дряновски, Борислав. Славена, 2009.

Светът на исляма: пълна хроника на мюсюлманската цивилизация. Т. 4., Османските потайности - харемът. Карахасан-Чънар, Ибрахим. ЛИК, 2008.

Война, открывшая эпоху в истории Балкан: К 180-летию Адрианопольского мира. Сборник статии. Москва, 2009.

пълен списък / full list

Wednesday, March 16, 2011

102 години Ориенталски отдел / 102th Anniversary of Oriental Department

българскиenglish
18 март (5 март по стар стил) 1909 г. се приема за рожден ден на отдела. На тази дата е обнародван “Закон за народното просвещение” (Държавен вестник, бр. 49), където се дефинират структурата и целите на “Ориенталски отдел”. Макар и в не толкова установен вид и с променливи функции, прототип на отдела (т.нар. “Турска архива” или “Турски отдел”) съществува още от създаването на Библиотеката.
______________________
On 18 Mart 1909 the modern Oriental Collections department was inaugurated. With the new Educational law the structure, functions and name of the Department were clearly defined and they remain virtually unchanged. Even though the prototype of the Department existed from the very beginning of the foundation of the Library, the date 18.3.1909 is its the actual anniversary.

Tuesday, January 4, 2011

Българи в Източна Тракия

български
Сътрудниците на отдела Севдийе Али и Стоян Шиваров провериха поселищните фондовете на отдела, които се отнасят до административни центрове в Източна Тракия, понастоящем в пределите на Р. Турция. Това са 31 архивни фонда, представящи следните 15 административни центрове: Бунар хисар, Лозенград, Бабаески, Виза, Галиполи, Люлебургас, Малгара, Мидия, Родосто, Хайрабол, Шаркьой, Узункьопрю, Кешан, Чорлу и Силиври. Целта на справката беше да се открият и анотират архивни документи за етническо българско население с постоянно жителство в споменатия регион. Ето и резултатите от проверката:[Read More…]