Wednesday, July 13, 2011

Селища в Ловешко в данъчни регистри от втората половина на 19 в. / Villages in Lofça kaza according to 19th century tax registers

българскиenglish
Сред документите от архивен фонд 181 (Ловеч) няколкото сравнително пълни и добре запазени данъчни регистри от последните години на османската власт привличат вниманието. Въз основа на два агнам дефтера от 1866 и 1877 г. (сигн: Ф. 181/167, 173, 174 и 866) съм изготвил списък с 31 селища, спадащи към каза Ловча. Регистрите са подробни, т.е. отбелязани са личните имена на данъкоплатците, и дават добра представа за териториалния обхват на казата - в общи линии сходни с тези на съвременната област Ловеч.

Благодарности за Цветан Стефанов за правилната локализация на част от селищата.
______________________
Among the documents in archival fond no. 181 (Lovech) there are several quite well preserved and comprehensive tax registers from the last years of Ottoman rule in Bulgaria. I have created a list of 31 populated places in Lofça kaza based on two mufassal ağnam defter from 1866 and 1877 (NBKM, Or. 181/167, 173 and 1674). These are enough for one to be able to reconstruct the territorial extent of the kaza of Lofça.


View Lofça kaza 1866-1877 ağnam defterleri

Bahovitçe - Баховица
Beliş - Белиш
Bivol-i Bala - Дъбрава (Горни Бивол)
Bolğarene - Българене
Bresniçe-i Kebir - Голяма Брестница
Çiftlikler - Сливек (Долен Сливек, Чифлик)
Dermançe - Дерманци
Devetak - Деветаки
Dobrodan - Добродан
Golçek (Goleç) - Голец
Gostina - Гостиня
Gozniçe - Гозница
Islafçina - Славщица
Islatina - Слатина
Ismoçan - Смочан
Kıkrine - Къкрина
Liseç - Лисец
Lomça - Ломец
Mikre - Микре
Oğlane ? - Ъглен ?
Ömerovçe - Умаревци
Pavlikan-i Kireç - Горно Павликени
Pavlikan-i Müslim - Горан (Долно Павликени)
Petravеn - Петревене
Preseka - Пресяка
Soteva - Славяни (Сотево)
Tatarlı - Казачево
Tepava - Тепава
Yoğlav - Йоглав
Yörükler - Кърпачево (Надежда)
Zılkova - Славяни (Зълково)
Ostoreç - Малиново (Острец, Турски Острец)
______________________
Изготвил Стоян Шиваров - юли 2011 г. редакция: април 2013 г.

цитиране: Шиваров, Стоян (2013). Селища в Ловешко в данъчни регистри от втората половина на 19 в. Ориенталски отдел. http://orient.ottomanist.info/?x=entry:entry130211-105507

citation: Shivarov, Stoyan (2013). Villages in Lofça kaza according to 19th century tax registers. Oriental Collections. http://orient.ottomanist.info/?x=entry:entry130211-105507