Tuesday, July 23, 2013

Османотурски документи за историята на Унгария


Османски документи за Унгария - корицаИзлезе от печат сборник османотурски документи, озаглавен “Османотурски документи за историята на Унгария и унгарците 17-19 в.”

Изданието включва подробни анотации на 25 архивни документа, съхранявани във фонд 316 (Унгария) на отдел „Ориенталски сбирки“ в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Преобладават единични документи, които обаче нерядко са свързани по смисъл. Най-често се срещат хюджет-и, но са застъпени и други видове документи, включително регистри, молби, разписки, протоколи, султански заповеди. С изключение на Борис Недков, досега те не са били обект на внимание от страна на специалисти. [Read More…]

Wednesday, August 18, 2010

Колекция „Сиджили” в интернет / Kadı records digitized

flags_bg.gifflags_en.gif
Основната текуща задача на отдела е обработката на колекция „Сиджили”, с цел всички архивни единици от нея да бъдат цифровизирани и включени в „Дигитална библиотека” на НБКМ. По този начин над 170 кадийски книги ще бъдат предоставени за свободно ползване през интернет.

Всички налични сиджили ще бъдат обработени, заснети и включени в „Дигиталната библиотека” на НБКМ до пролетта на 2011 г. Вече са достъпни и първите напълно готови архивни единици: кадийски книги от София, Русе и Видин. Достъпът до тях се осъществява като след вход в „Дигитална библиотека” се избира масив „Сиджили”.

В научната обработка на сиджилите участват сътрудниците на отдел „Ориенталски сбирки” Стоянка Кендерова, Аспарух Велков, Севдийе Али и Стоян Шиваров. Стоян Шиваров отговаря за кадийските книги от каза София.

Цялата дейност по цифровизацията и описанието на сиджилите се осъществява в рамките на проект „Дигитализация и запазване на писменото наследство на България”.
______________________
The main current task of “Oriental Collections” department is creating up-to-date catalog, description and digitalization of “Sicil” collection. Thus over 170 kadı (qadi) records are going to be included in the freely accessible “Digital Library” of Bulgarian National Library (NBKM).

All sicils are going to be described (both in Bulgarian and English language), digitized and included into “Digital Library” of NBKM till the spring of 2011. First documents are already available. You could access kadı records from Sofia (Sofya), Ruse (Rusçuk) and Vidin by simply selecting “Сиджили/Sijills” from the menu of the “Digital Library”.

The scientific description of the Ottoman kadı records is being done by the experts from “Oriental Collections” department: Stoyanka Kenderova, Asparuh Velkov, Sevdiye Ali and Stoyan Shivarov. Stoyan Shivarov is responsible for sicils from the kaza of Sofya.

All this work is part of a much larger scale project called “Digitalizing and preserving the written legacy of Bulgaria”.

Thursday, June 3, 2010

Копия на османотурски документи / Copies of Ottoman Documents

flags_bg.gifflags_en.gif
Стараем се непрекъснато да обогатяване колекцията на отдел “Ориенталски сбирки” с нови документи. През април месец 2010 г. добавихме копия на османотурски документи от личните колекции на г-н Светослав Младенов (за собственост в селата Долна Мелна и Къшле, Трънско) и на г-н Деян Хаджи-Ристич (за град Печ, Косово). Споменатите копия, по-голямата част, от които са вече анотирани, са достъпни за изследователи в читалня 1 на Националната библиотека, както и в електронен формат: натиснете тук. Благодарим на дарителите.

Надявам се все повече притежатели на османотурски документи да предоставят копия от тях за научни цели.
______________________
We are constantly trying to expand the archival fonds of ‘Oriental Collections’ department. In April 2010 copies of Ottoman documents from the personal archives of Mr. Svetoslav Mladenov (property deeds - tapu for Melne-i Zir and Kışle villages near Tran, Bulgaria) and of Mr. Dejan Hadzi-Ristic (for Pec, Kosovo) were added in our depository. Most of them are already annotated and are available for researchers both in Bulgarian National Library and online HERE.

We express our gratitude to the above mentioned donors and hope owners of Ottoman documents to follow them.

Tuesday, February 16, 2010

Нов архивен фонд / New Archival Fond

flags_bg.gifflags_en.gif
От началото на 2010 година Стоян Шиваров и Севдийе Али започнаха обработката и анотирането на документи, съхранявани в Републикански архив към Главна дирекция архиви на Р. Турция. Целта е да се създаде нов фонд, посветен на документи за българите в Мала Азия и Източна Тракия след 1878 година. Първите анотации вече са достъпни ТУК, като към тях постепенно ще бъдат добавяни нови. Освен документите от турските архиви, към фонда ще бъдат включени и архивни единици от съществуващите фондове на НБКМ, с цел да се оформи един нов, напълно тематичен фонд. Обработката на тези документи засега е на заден план, но примерни анотации може да видите тук. Работата по създаването на фонда е тясно свързана с научно-изследователския проект “Културно-историческо и езиково наследство на Съседна България”. За съжаление работата по фонда не е сред приоритетите на отдел “Ориенталски колекции” за 2010 г. и това ще се отрази значително на темповете на обработка на документите.
______________________
From the beginning of 2010 Stoyan Shivarov and Sevdiye Ali have started annotating documents from The Directorate of Republican Archives in Ankara. The goal is to create a separate archival fond about the Bulgarian population in Anatolia and Eastern Thrace after 1878. The first annotated documents (in Bulgarian) are already available HERE and new ones are going to be added on regular basis. This archival fond will also include documents, already in depositories of Bulgarian National Library, thus creating a completely new thematic entity. While the full scale annotation of these documents is not going to start for now, some samples are available here. All these efforts are in close relation with the interdisciplinary scientific project “Neighboring Bulgaria”. It is regrettable that the creation of this archival fond is not among the priorities of “Oriental Collections” department for 2010 and the pace of processing the documents would not be great.

Monday, November 16, 2009

Фондова картотека и предметна схема

flags_bg.gif
Селищната фондова картотека и предметната класификационна схема на обработените документи, съхранявани в отдел “Ориенталски сбирки” на Националната библиотека, вече е достъпна и в електронен вариант.

С малки изключение (колекцията ОАК) документите в отдела са подредени по селища, което е отразено от фондовата картотека. Документите имат и т. нар. предметни идентификатори, които насочват изследователя към сферата, от която се интересува. Водещ принцип при класирането на документите е населеното място, за което се отнася текстът.

Винаги актуални връзки към картотеката и към схемата ще можете да намерите в раздел ресурси.

Monday, July 6, 2009

Вестник Ахали (Ahali)

flags_bg.gif

ahali_top.jpg

В Дигиталната библиотека на НБКМ вече са достъпни и всички налични броеве от вестник в-к “Ахали” (Ahali), излизал на османотурски език в периода 1921 - 1924 г., отначало в София, а после в Оряхово. През целия период главен редактор е най-изтъкнатият деец на турската журналистика - Мехмед Бехчет (Mehmet Behçet). Налични са повече от 100 бр., като едва няколко са в недобро физическо състояние. Може да откриете вестника в масив “Продължаващи издания 1878 - 1944” със сигнатура В 5481.

Thursday, April 9, 2009

Закон за мерките и теглилките в Османската империя

flags_bg.gif

merki_teglilki.jpg

“Законъ за новите мерки, кила и теглилки”, отпечатана 1870 в Цариград, е от скоро достъпна в дигиталната библиотека на НБКМ. Може да я откриете в масив “Ориенталски Старопечатни” със сигнатура ОГз_Т 91з.

Изданието е изключително полезен справочник, даващ сведение за съвременните еквивалентни стойности на османските (т. нар. турски) мерни единици, като ока, киле, дирхем, дюнюм, аршин, шиник и др. на български език. Като приложение са дадени таблици за превръщане на старите османски мерни единици към тези от метричната система.

Wednesday, May 22, 2013

Дигитална библиотека

flags_bg.gif

От близо 2 години Народна библиотека започна цифровизиране на фондовете си, като с приоритет са по-редки и ценни издания и документи. Немалък е делът и на Османотурските документи, ръкописи и старопечатни книги, предвидени за заснемане.

За момента в “Дигиталната библиотека” са достъпни следните масиви, създадени и поддържани от Ориенталския отдел:

* Регистри (дефтери)
* Сиджили (кадийски регистри)
* Старопечатни книги
* Ръкописи
* Документи

Освен това, всички броеве на вестник “Дунав” (Tuna) са налични в масив “БГ Периодика 1844 - 1878”. В масив “Картографски Издания” също се съдържат материали свързани с Османската империя.

“Дигиталната библиотека” на НБКМ е с напълно свободен достъп и можете да я разгледате от ТУК.