Tuesday, January 4, 2011

Българи в Източна Тракия

български
Сътрудниците на отдела Севдийе Али и Стоян Шиваров провериха поселищните фондовете на отдела, които се отнасят до административни центрове в Източна Тракия, понастоящем в пределите на Р. Турция. Това са 31 архивни фонда, представящи следните 15 административни центрове: Бунар хисар, Лозенград, Бабаески, Виза, Галиполи, Люлебургас, Малгара, Мидия, Родосто, Хайрабол, Шаркьой, Узункьопрю, Кешан, Чорлу и Силиври. Целта на справката беше да се открият и анотират архивни документи за етническо българско население с постоянно жителство в споменатия регион. Ето и резултатите от проверката:

Предоставяне на съдържанието под каквато и да е друга форма е допустимо само след изрично писмено разрешение.

Бунар хисар

Ф. 81 А / 27 - Деветнадесет на брой сенеди и илмюхабери за мирийски и вакъфски земи (от вакъфа на „Гази Михал бей”), издадени в периода 1866 – 1899 г. на името на различни лица от село Булгар беглик, каза Кърк килисе и от град Пънар хисар.

Ф. 81 А / 28 - Хюджет, издаден от кадията Пънар хисар през 1871 г., относно половин дял от дюкян името на покойния Йорги син на Тодор от махалата „Беглик” на град Пънар хисар. Наследници на имота са съпругата му Кира дъщеря на Михал, синовете му Тодор, Йован, Андрея и Констанди и дъщеря му.

Ф. 81 А / 29 - Документ от 1905 г. за собственост на кафене и дюкян, намиращи се в град Пънар хисар на шосето за Виза, на името на Кайък Яно чорбаджи.

Ф. 81 А / 30 - Факсимиле на документ от 1895 г. за два евлека нива от вакъфа на „Гази Михал бей”, намираща се в село Рум бегли, нахия Пънар хисар, прехвърлена на бакал Янаки Йоргиоглу.

Ф. 81 А / 31 - 4 факсимилета на документи от 1884 г. за нива от вакъфа „Гази Михал бей”, намираща се в село Рум бегли, каза Пънар хисар, на името на Дона дъщеря на Вълчо; за парцел за хан, от вакъфа „Гази Михал бей” в село Рум бегли, нахия Пънар хисар, прехвърлен на Тодора Жекооглу; нива от вакъфа на „Гази Михал бей”, намираща се в местността „Ак тепе” в землището на село Рум бегли, каза Пънар хисар прехвърлена на Тодор Жаковоглу; временен илмюхабер за хан в с. Рум бегли, лива Едирне на името на Ралчо син на Стойко.

Ф. 81 А / 32 - Факсимилета на тезкерета от 1899 г. за платени данъци за недвижим имот и данък печалба на името на Тодори Жекооглу от село Рум бегли.


View Архивни фондове - Европейска Турция in a larger map

Лозенград

Ф. 85 / 43 - Фрагмент от регистър на населението от махала Истранджа без дата и заглавна страница. По данни в текста регистърът е актуален поне до 1879 г. и съдържа множество имена на християни и мюсюлмани. Отбелязвано е и движимо и недвижимо имущество.

Ф. 85 / 54, л. 1 - Документ от 1910 г. за владеене на къща и дюкян в с. Керациново, каза Малко Търново, на името на Киро Николов. [анотация на П. Груевски]

Ф. 85 / 55 - Факсимилета на 3 документа от 1902, 1912 и 1919 г., удостоверяващи платени данъчни задължения на Йорги, син на Мавруди от с. Рум Бегли.

Ф. 85 / 56 - Факсимилета на 3 документа, издадени в периода 1887 - 1890 г. за владение на къща и 2 ниви в с. Рум Бегли на името на Йорги, син на Мавруди.

Ф. 85 / 57 - Факсимиле от тезкере от 1909 г., издадено на Димитри, син на Йорги,
удостоверяващи местожителството му - Българската махала в Лозенград, вилает Одрин.

Ф. 85 А / 260 - Тезкере от 1907 г. на името на Яни син на Наньо, живущ в махалата Булгар Беглик на Пънар хисар, каза Кърк килисе, санджак Едирне. Роден през 1289 г. Баща - Наньо, майка – Граматики.

Ф. 85 А / 261 - Седем документа от 1907 г. (тезкере, илмюхабер и други писма) на Димитър син Трендафил от село Инедже, каза Кърк килисе, санджак Едирне. Баща Димитър и майка Султано (покойница). Роден в село Енидже през 1299 г. Завършил юридическото училище в България.

В допълнителна информация на обвивния лист е отбелязано, че въпросното лице е живяло в София на ул. „Прага” 14. Адвокат, бивш помощник – кмет на София и инвалид от Балканската война.

Ф. 85 А / 262 - Факсимилета на четири документа от 1894 г. за владеене на ниви и къща с дюкян в село Рум беглер, каза Кърк килисе на името на Янаки, син Йорги.

Ф. 85 А / 263 - Ксерокопие на лична карта, издадена през 1906 г., на името на Анастасия, дъщеря на покойния Стойо, родена през 1293 г. Живуща в махала Булгар…[не се чете], каза Кърк килисе.

Ф. 85 А / 264 - Факсимиле на документа за самоличност от 1896 г. на името на Деспино , дъщеря на Тодоро, родена през 1312 г. в село Рум бегли. Живуща в същото село, каза Кърк килисе.

Ф. 85 А / 265 Факсимиле на документ за самоличност от 1905 г., на името на Милка, дъщеря на Коста, родена в село Кавакли през 1311 г. Живуща в същото село, каза Кърк килисе.

Виза

Ф. 105 А / 300 - Три факсимилета на временни документи (до издаване на тапии) от 1907 г. за владение на имоти на името на Янаки син на Йорги от село Рум беглер. Имотите на лицето се намират в землището на село Йенидже, и са от вакъфа „Шейх Бали ефенди”.

Ф. 105 А / 301 - Факсимилета на 2 документа от 1885 г. за владеене на лозя в землището на село Йенидже, спадащи към вакъфа „Шейх Бали ефенди”, на името на Йорги, син на Мавруди Кирия от село Рум бегли.

Малгара

Ф. 107 А / 10 - Копия на четири тапии, издадени в периода 1892 - 1909 г., за владеене на недвижима собственост на името на арменци по народност лица в град Малгара: 2 къщи, 1 дюкян, 1 нива. [анотация на М. Добрева]

Чорлу

Ф. 111 А / 9, л. 12 - Документ от 1874 г., удостоверяващ, че от движимата собственост, наследена от Димо, син на Христо от село в казата Чорлу, се заплаща държавна такса.

Бабаески

Ф. 80 А / 7 - Регистър на населението от Баба-и атик и околните села за 1247 г.

Узункьопрю

сигн: Джср - 3 тезкерета, издадени в периода 1905 - 1912 г. на името на Йорги, син на Христофор; на съпругата му Елена и на сина им Адани, удостоверяващи местожителството им - къща в с. Йенидже Карло, каза Джиср-и Еркене, вилает Одрин.

Забележки:
* Изписването на топонимите и антропонимите в анотациите е според оригиналния османотурски текст.
* Годините са представени според изписването в самия документ, т.е. някои са по мюсюлманското летоброене хиджра.
* И архивен фонд Одрин съдържа документи от този вид, но не беше сред проверените и анотирани от Стоян Шиваров и Севдийе Али.