І. Стопански въпроси
 
А. Аграрен въпрос
 1. Хасове
 2. Зиамети
 3. Тимари
 4. Вакъфи
 5. Други земи (бащини, мирийски, мюлк)
 
Б. Селско стопанство
 1. Земеделие
 2. Животновъдство
 
В. Гори
 
Г, Д. Лов и риболов
 
Е. Занаяти
 
Ж. Манифактура и фабрично производство
 
З. Мини и рударство
 
И. Финанси и капитал
 1. Пари и кредит
 2. Приходи (данъци, мита, глоби, конфискации) 
 3. Разходи
 4. Баланси
 
К. Търговия
 
Л. Съобщения и транспорт
 
М. Държавни строежи
 
Н. Население
 
О. Бедствия
 
П. Помощи
 
ІІ. Политически въпроси
 
А. Класи и класови отношения
 
Б. Българско възраждане
 
В. Народноосвободително движение
 1. В България (хайдути, чети) 
 2. В други страни
 
Г. Македонски въпрос
 
Д. Емиграция / Имиграция
 
Е. Външна политика
 
ІІІ. Право и администрация
 
А. Правни въпроси
 
Б. Администрация
 1. Политическа и финансова администрация
 2. Полиция (с пожарно дело); затвори
 
В. Разна администрация
 
ІV. Културно-просветни въпроси
 
А. Училище, печат, библиотеки
 
Б. Народно творчество, изкуство, старини
 
В. Здравеопазване
 
V. Военно дело
 
А. Военна организация
 1. Войска (всички родове)
 2. Флота (военна и търговска)
 3. Военно снабдяване
 4. Крепости
 
Б. Военна история
 
VІ. Религия
 
А. Неислямска религия
 
Б. Ислямкъм ориенталски сбирки