Аспарух Велков

Published by stoyan on Thursday, December 25, 2008

flags_bg.gif flags_en.gif
velkov.jpg Аспарух Велков е едно от големите имена на българската османистика. Неговите трудове по османска палеография и дипломатика обобщават богатия опит и знания, натрупани от автора по време на дългогодишната му работа в Ориенталския отдел на Народната библиотека “Св. Св. Кирил и Методий” в София. Те представляват безценни настолни пособия за всеки специалист, посегнал към сложната материя на османската документация, помагайки му да се ориентира в нейното многообразие произход и структура давайки ключ към разчитането и тълкуването на широко използваните в канцеларската практика трудни административно-правни формули.

- Мария Калицин
________________________________________________
Asparuh Velkov is one of the most prominent Bulgarian ottomanists. His comprehensive works on Ottoman palaeography and diplomatics summarize experience and deep knowledge acquired during many years of research in Oriental department of Bulgarian National Library “St. St. Cyril and Methodius”. They are truly invaluable for every researcher who dares to work with Ottoman documents of any kind as the works of Asparuh Velkov are the key to understanding the complex structure of Ottoman administrative language and legislative shapes.

- Maria Kalitzin

Библиография / Bibliography: