Resources

Published by stoyan on Wednesday, January 14, 2009

* Селищна фондова картотека за документите на османотурски език, съхранявани в отдел “Ориенталски сбирки”.

* Предметна класификационна схема за документите на османотурски език, съхранявани в отдел “Ориенталски сбирки”.За PDF натиснете тук

* Новопостъпили (след 30.03.2009) книги, касаещи работата на отдел “Ориенталски сбирки” / Newly acquired books that have some relation to “Oriental Collections” department.

* Копия на османотурски документи (непринадлежащи към фонда на НБКМ) / Copies of Ottoman Turkish documents (outside the NBKM archive).

* Анотации на документи от Републиканския архив в Анкара към Главна дирекция архиви на Р. Турция, касаещи българо-турските отношения от първата четвърт на 20 век. - по проект “Културно-историческо и езиково наследство на Съседна България”.

* Анотации на документи от “Османски архив” към Главна дирекция архиви на Р. Турция. - по проект “Културно-историческо и езиково наследство на Съседна България”.

* Цифровата библиотека на Националната библиотека (свободен достъп) / The digital library of the Bulgarian National Library (free access).

* Електронен каталог на НБКМ / Electronic catalogue of Bulgarian National Library.