Публикации / Publications

Published by stoyan on Wednesday, January 14, 2009

Тук може да откриете списък с публикациите на отдел “Ориенталски сбирки” и неговите сътрудници. Засега списъкът е крайно непълен, но информация за различни издания ще бъде добавяна периодично.

Книги / Books

 • Османотурски документи за историята на Унгария и унгарците 17-19 век.Стоян Шиваров. София, 2013.
 • Brief Catalogue of the Oriental Manuscripts Preserved in St. St. Cyril and Methodius National Library. Volume I. OR K 1 – OR K 18, OR 1 – OR 200. — Kenderova, Stoilova (eds.) Sofia, 2013.
 • Общуване с Изтока : Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на Стоянка Кендерова / Народна библиотека “Св. св. Кирил и Методий” — София 2007.
 • Inventory of Ottoman Turkish Documents about Waqf Preserved in the Oriental Department at the St St Cyril and Methodius National Library - Evgeni Radushev, Svetlana Ivanova, Rumen Kovachev, 2003.
 • Тайнописът в Османската империя. Шифри и Кодове - Aспарух Траянов Велков, София 2002 г.
 • Опис на Никополския санджак от 80-те години на XV в. Превод и коментар на новоткрит тимарски опис от последната четвърт на ХV в., съхраняван в Ориенталския отдел на НБКМ - Румен Ковачев, София 1997.
 • Ottoman garrisons on the middle Danube - Asparuh Velkov, Evgeni Radushev. Budapest, 1993.
 • Опис на османотурски документи за занаяти и търговия (ХVІ - ХІХв.), запазени в Ориенталския отдел на Народната библиотека “Св. Св. Кирил и Методий” - ред. Стефан Андреев, 1993 г.
 • Ottoman Documents on Balkan Jews 15-17 Centuries. - Stefan Andreev, V. Boskov, M. Epstein. Sofia 1990.
 • Балканския полуостров, изобразен в картите на ал-Идриси - Кендерова, Бешевлиев, София 1990.
 • Situation démographique de la Péninsule balkanique (fin du XVème-début du XVIème siècle) - Nikolai Todorov, Asparuh Velkov, Sofia 1988.
 • Видове османотурски документи - Aспарух Велков. София 1986.
 • Inventory of the documents in Arabic language kept in the Oriental Department of the ‘Cyril and Methodius’ National Library in Sofia XIII-XX c. - ed. Stoyanka Kenderova. Sofia, 1984.
 • Опис на турски документи за съпротивата и национално-революционните борби на българския народ през 19 в. - Състав. Мария Михайлова-Мръвкарова. София, 1984.
 • Опис на османски документи за Кипър - съст. Йоанис Теохаридис. София, 1984.
 • Опис на джизие регистри, запазени в Ориенталския отдел на НБКМ. - ред. Бистра Цветкова. София, 1983.
 • Протоколи от съдебния процес срещу Атанас Узунов и другите подсъдими по Хасковското покушение през 1873 г. София 1975.
 • Опис на турски документи за Русия, Полша и Чехия. Ч.1. - състав. М. Михайлова-Мръвкарова. София, 1974.
 • Османотурска дипломатика и палеография. Ч. 1-2 - Борис Недков. София, 1966-1972.
 • Турски извори за историята на правото в българските земи - състав. Гълъб Гълъбов, Бистра Цветкова. Т. 1-2. София, 1962, 1971.
 • Опис на турски документи за църковно-националната борба на българския народ и за християнските църкви в Османската империя 15-20 в. - съст. Михаила Стайнова, София, 1971.
 • Опис на тимарски регистри, запазени в Ориенталския отдел на НБКМ. - ред. Бистра Цветкова. София, 1970.

Статии / Articles

Други / Miscellaneous