За сайта / About

Published by stoyan on Saturday, December 20, 2008

flags_bg.gif
Целта на тази страница е да информира за текущата дейност, структурата и историята на отдел “Ориенталски сбирки” към направление “Ръкописно-документално и книжовно наследство” на Национална библиотека “Св. Св. Кирил и Методий” или както е по-популярен “Ориенталски отдел”.

Сайтът се поддържа от Стоян Шиваров, османист в отдел “Ориенталски сбирки”, но по своето естество е неофициален, т.е. отразява единствено лични позиции, а не задължително такива на ръководството на Националната библиотека. Официалният сайт на НБКМ се намира на адрес http://nationallibrary.bg/.

Структура на отдел “Ориенталски сбирки”:

* ст.н.с. I ст.д-р Стоянка Кендерова - ръководител
* ст.н.с. д-р Аспарух Велков
* ст.н.с. д-р Румен Ковачев
* д-р Анка Стоилова
* Севдийе Али
* Стоян Шиваровstamp_orient.gif

Въпросите си, свързани с дейността на отдела или с този сайт, можете да изпращате от тук или на адрес contact.gifflags_en.gif
The main goal of this site is to inform about the structure, history and ongoing activities of Oriental Collections department of Bulgarian National Library St. St. Cyril and Mehtodius (NBKM).

The site is maintained by Stoyan Shivarov, ottomanist in Oriental Collections department, but is not an official one and expresses only personal opinions not necessarily equivalent to these of the management of Bulgarian National Library. You could find the official web site of NBKM at http://nationallibrary.bg/.

Structure of Oriental Collections department:

* Stoyanka Kenderova - Head
* Asparuh Velkov
* Rumen Kovachev
* Anka Stoilova
* Sevdiye Ali
* Stoyan Shivarov

You can send your questions regarding the activities of the Oriental Collections Department or this website to contact.gif or here.